Perşembe
Parçalı Bulutlu
12°C | 22°C
Cuma
Parçalı Bulutlu
11°C | 21°C
Cumartesi
Parçalı Bulutlu
12°C | 20°C

Meclis Kararları 2016/Kasım

Meclis Kararları 2016/Kasım

Konu Meclis Kararları 2016/Kasım
Karar Tarihi 01/11/2016
Karar No Meclis Kararları 2016/Kasım
Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi

Karar Tarihi    : 02.11.2016

Karar Sayısı  :2016/48

Kararın Özü  : Aralık 2016  Ayı Meclis Toplantı Tarihinin Belirlenmesi.

Gündemin  2. Maddesinde yer alan Aralık Ayı Toplantı Tarihinin Belirlenmesinin görüşülmesine geçildi.

Aralık 2016 ayı toplantı tarihinin 07 Aralık 2016 Çarşamba günü saat 14.00 olarak belirlenmesine işaretle oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar Tarihi    : 16.11.2016

Karar Sayısı  :2016/49

Kararın Özü  : 2017 Yılı Gelir Bütçesinin Görüşülmesi.

Gündemin  3.üncü maddesi 2017 Yılı Gelir Bütçesinin görüşülmesine  geçildi. Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okundu.

2017 yılı Gelir Bütçesi ekonomik kodlamasının birinci düzeyi itibariyle görüşüldü. 2017 yılı gelir bütçesinin encümenden  ve bütçe komisyonundan geldiği şekilde bir değişikliğe gerek görülmeden 9.847.900,00.-TL olarak  kabulüne ad okunmak suretiyle  yapılan  oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Karar Tarihi    : 16.11.2016

Karar Sayısı  :2016/50

Kararın Özü  : 2017 Yılı Gider Bütçesinin Görüşülmesi.

Gündemin  4.üncü maddesi 2017 Yılı Gider Bütçesinin görüşülmesine  geçildi. Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okundu.

2017 yılı Gider Bütçesi ekonomik kodlamasının birinci düzeyi itibariyle görüşüldü. 2017 yılı Gider bütçesinin encümenden  ve bütçe komisyonundan geldiği şekilde bir değişikliğe gerek görülmeden 9.847.900,00.-TL olarak  kabulüne ad okunmak suretiyle  yapılan  oylama sonucunda oybirliğiyle karar verildi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Karar Tarihi   : 16.11.2016

Karar Sayısı  :2016/51

Kararın Özü  :Finansmanın Ekonomik Olarak Sınıflandırılması Cetvelinin Görüşülmesi

Gündemin  5’nci maddesi olan Finansmanın Ekonomik Olarak Sınıflandırılması Cetvelinin Görüşülmesine geçildi. Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okundu.

Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli görüşüldü.  Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetvelinin Encümenden ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekilde herhangi bir değişikliğe gerek görülmeden, bütçede herhangi bir açık öngörülmediğinden ve bütçe denk olduğundan bu cetvel değerlerinin  0(sıfır) toplamı üzerinden oylama yapıldı ve ad okumak suretiyle yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle kabul edildi.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Karar Tarihi    : 16.11.2016

Karar Sayısı  :2016/52

Kararın Özü  : İzleyen İki Yıl(2018-2019) Bütçe Gelirleri Tahmininin görüşülmesi.

Gündemin  6’ncı maddesi olan İzleyen İki Yıl(2018-2019) Bütçe Gelirleri Tahminin  görüşülmesine geçildi. Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okundu.

İzleyen iki yıl (2018,2019 ) Bütçe gelirleri tahmini ekonomik kodlamasının birinci düzeyi itibariyle görüşüldü. İzleyen iki yıl (2018,2019) Bütçe gelirleri tahmini encümenden ve bütçe komisyonundan geldiği şekilde  herhangi bir değişikliğe gerek görülmeden 2018 yılı Bütçesi Geliri 10.241.750,00 TL olarak, 2019 yılı Bütçe Geliri 10.651.450,00 TL olarak ad okumak suretiyle yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle   kabul edildi.

 

Karar Tarihi    : 12.11.2016

Karar Sayısı  :2016/53

Kararın Özü  : İzleyen İki Yıl(2018-2019) Bütçe Giderleri Tahmininin görüşülmesi.

Gündemin  7’nci maddesi olan İzleyen İki Yıl(2018-2019) Bütçe Giderleri Tahminin  görüşülmesine geçildi. Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okundu.

İzleyen iki yıl (2018,2019 ) Bütçe giderleri tahmini ekonomik kodlamasının birinci düzeyi itibariyle görüşüldü. İzleyen iki yıl (2018,2019) Bütçe giderleri tahmini encümenden ve bütçe komisyonundan geldiği şekilde  herhangi bir değişikliğe gerek görülmeden 2018 yılı Bütçesi Giderleri 10.241.750,00 TL olarak, 2019 yılı Bütçe Giderleri 10.651.450,00 TL olarak ad okumak suretiyle yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle   kabul edildi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Karar Tarihi   : 16.11.2016

Karar Sayısı  :2016/54

Kararın Özü  :2017 Yılı Bütçe Kararnamesinin Görüşülmesi.

 Gündemin  8’nci maddesi 2017 yılı Bütçe Kararnamesinin görüşülmesine geçildi.

 Bütçe Kararnamesi madde madde görüşüldü ve ad okumak suretiyle yapılan açık oylama sonucunda 2017 yılı Bütçe Kararnamesi aşağıdaki gibi oybirliğiyle kabul edildi.

Madde 1-Belediye birimleri için (A) ödenek cetvelinde gösterildiği gibi toplam 9.847.900,00-TL’lik  ödenek verilmiştir.

Madde 2-Belediye bütçesinin gelirleri (B) gelirlerin ekonomik sınıflandırılması cetvelinde gösterildiği gibi toplam 9.847.900.-TL olarak tahmin edilmiştir.

Madde 3-2017 yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile açık/fazlanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

Madde 4-Gelir çeşitlerinin Yasal dayanakları (C ) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan  gelirler tahsil edilmeyecektir.

Madde 5-(G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 6-6245 sayılı Harcırah Kanunun 8.nci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 7-Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur;

1.      Bütçe kararnamesi,

2.      Ödenek Cetveli (A) (örnek-14),

3.      Gelirlerin ekonomik sınıflandırması (B)  cetveli (örnek-15),

4.      Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması cetveli(Örnek-16),

5.      Gelirlerin Yasal dayanağını ( C ) cetveli (örnek-17),

6.      Çok Yıllı Gider Bütçesi  Cetveli(örnek-18),

7.      Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli(örnek-8),

8.      Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19),

9.      Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (örnek -20),

10.  Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler ( G) cetveli (örnek-21),

11.  Memur Olmayanlara Verilecek Harcırahı Gösterir (H ) Cetveli (örnek-22),

12.  İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir  (K-1) Cetveli (örnek-23),

13.  İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (örnek-24),

14.  237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (örnek-25),

15.  Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (örnek-26),

16.  Ayrıntılı Harcama Programı (örnek-27),

17.  Finansman Programı (örnek-28 ),

Madde 8-Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak  suretiyle değişiklik yapılabilir.

Madde 9-Belediye encümeni  süresi dolan  kira sözleşmelerini  başka bir karara gerek kalmaksızın yenileyebilir.

Madde 10-Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 11-Bu kararname hükümlerini üst yönetici  yürütür.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Karar Tarihi   : 16.11.2016

Karar Sayısı  :2016/55

Kararın Özü  :Belediye Gelirleri Tarifesi.

Gündemin  9’ncu maddesinde yer alan Belediye Gelirleri Tarifesinin görüşülmesine geçildi.

Belediye Meclisimizce Kanunların Meclise verdiği yetki ve sorumluluk dahilinde Belediyemiz gelirleri tarifesinin  “Yasa Gelirleri” ve “Yapılan Hizmet Karşılığı” olmak üzere iki başlıkta görüşmelere geçildi. Maddeler halinde incelenerek aşağıdaki haliyle kabulüne ve 01.01.2017 tarihinden itibaren uygulanmasına yapılan işaretle oylama sonunda oybirliğiyle karar  verildi.

 

A-YASA GELİRLERİ TARİFESİ :

Maliye Bakanlığının Belediye Gelirleri Kanunu 45 seri nolu Genel Tebliğinde; 

1 Mart 2014 tarihli ve 28928 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 ve 6 ncı maddeleri ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96 ncı maddesinin (A) fıkrasına ikinci paragraf ve bu paragraf hükmünün uygulaması ile ilgili olarak geçici 7 nci madde ilave edildiği belirtilmektedir.

2464 sayılı Kanunun 15’inci maddesindeki İlan Ve Reklam Vergisi, 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinde yer alan Eğlence Vergisi, 56’ncı maddesinde yer alan İşgal Harcı, 60’ıncı maddesindeki Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı ve 84’üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan İşyeri Açma İzni Harcına dair tarifeleri;

 

 2464 sayılı Kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla, Meclisimizce tespiti yapılan gruplar dahilinde; Tebliğ ekinde sunulan ve aşağıda belirtilen tarife tablosundaki tutarların kabulüne  işaretle yapılan oylama sonunda oybirliğiyle karar verildi. 

B-YAPILAN HİZMET KARŞILIĞI ALINAN ÜCRET TARİFESİ

 

  1)                  İLAN VE REKLAM VERGİSİ

İlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer

Kanuni Tarife

Grup/Verginin Tutarı (TL)

En Az (TL)

En Çok

(TL)

1

2

3

4

1. Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak

Bulvar ve Meydan

20

100

 100

 

 

 

 

 

Cadde

20

100

 

 75,00

 

 

 

Sokak

20

100

 

 

 45,00

 

 

2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak

Toplu taşıma araçları

8

40

 25,00

 

 

 

 

Diğer

8

40

 

 25,00

 

 

 

3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak

Bulvar ve Meydan

2

10

6,00 

 

 

 

 

 

 

4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan  her metrekare için yıllık olarak

Cadde

2

10

 

 6,00

 

 

 

Sokak

2

10

 

 

 6,00

 

 

Led ekranlı ilan ve reklamlardan

30

150

 150

 110,00

 55,00

 

Diğer ışıklı ve projeksiyonlu ilan ve reklamlardan

30

150

 150

 110,00

 55,00

 

5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için

Bütün yerlerde

0,01

0,25

 0,25

0,25

0,25

 

6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden

Bütün yerlerde

 

0,02

0,50

  0,50

  0,50

 050 

 

 

 

2) EĞLENCE VERGİSİ

(Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde)

Eğlencenin Türü ve Alanı

Kanuni Tarife

Grup/Verginin Miktarı (TL)

En Az (TL)

En Çok (TL)

1

2

3

4

 

Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için

50 m²’ye kadar

5

100

 100

 100

 

 

51 m²-150 m² arası

5

100

 100

 100

 

 

151 m²-300 m² arası

5

100

 100

 100

 

 

301 m²’den yukarı

5

100

 100

 100

 

 

4 yıldızlı otelde

5

100

100

 100

 

 

5 yıldızlı otelde

5

100

 100

 100

 

 

Bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için

25 m²’ye kadar

5

100

 10,00

10,00

10,00

 

26 m²-50 m² arası

5

100

 10,00

10,00

10,00

 

51 m²-100 m² arası

5

100

10,00

10,00

10,00

 

101 m²-200 m² arası

5

100

10,00

10,00

10,00

 

201 m²’den yukarı

5

100

10,00

10,00

10,00

 

 

 

3) İŞGAL HARCI

İşgalin Türü ve Yapıldığı Yer

Kanuni Tarife

Grup/Harcın Tutarı (TL)

En Az (TL)

En Çok (TL)

1

2

3

4

1. 52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde

0,5

2,5

 1,00

 1,00

 1,00

 

2. 52 nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde

a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına        

0,5

2,5

 1,00

1,00

 1,00

 

b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına

1

5

5,00

 5,00

 5,00

 

 

 

3. 52 nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı işgallerde

a) Her taşıttan beher saat için

0,25

1,25

 1,25

1,25

1,25

 

b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için

0,5

2,50

 2,50

2,50

2,50

 

         
 

 

 

4) TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI

İşyerinin Türü ve Alanı

Kanuni Tarife

Grup/Harcın Tutarı (TL)

En Az (TL)

En Çok (TL)

1

2

3

4

Her tür işyeri için yıllık olarak

25 m²’ye kadar

20

800

 110,00

110,00

110,00

 

26 m²-100 m² arası

20

800

 165,00

165,00

165,00

 

101 m²-250 m² arası

20

800

 220,00

220,00

220,00

 

251 m²-500 m² arası

20

800

 660,00

660,00

660,00

 

501 m²’den yukarı

20

800

 800,00

800,00

800,00

 

 

 

5) İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI

 

İşyerinin Türü ve Alanı

Kanuni Tarife

Grup/Harcın Tutarı (TL)

En Az (TL)

En Çok (TL)

1

2

3

4

Her tür işyeri için beher m2sinden

25 m²’ye kadar

0,10

1

 1

 1

 1

 

26 m²-100 m²  arası

0,10

1

 1

 1

 1

 

101 m²-250 m² arası

0,10

1

 1

 1

 1

 

251 m²-500 m² arası

0,10

1

 1

 1

 1

 

501 m²’den yukarı

0,10

1

 1

 1

 1

 

 

 

 

 

Yapılan Hizmet Türü:

 

1-İMAR DURUMU ÜCRETİ

 

1.1-İmar durumu suret ücreti…………………………………...

20,00  TL

1.2-1000m2 ye kadar parsellerin m‘si…………………………

0,21  TL

1.3-1001m2-2000m2 ‘ye kadar parsellerin m‘si……………….

0,21  TL

1.4-2001m2 ‘den büyük parsellerin m‘si………………………

0,18 TL

 

2-YAPI KONTROL DENETLEME ÜCRETİ

 

    (Bina İnşaat Ruhsatı aşamasında)

 

2.1-Numarataj…………………………………………………..

85,00  TL

2.2-Temel aplikasyon ücreti m‘si……………………………..

1,20  TL

2.3-Temel üstü vizesi inşaat m‘si……………………………..

1,75  TL

2.4-Isı yalıtım vizesi inşaat m‘si………………………………

        0,85  TL

2.5-Proje Kontrol Tasdik Ücreti ………………………………..

2.6-Toprak vizesi……………………………………………….

0,95  TL

0,80  TL

2.7-Tabii zemin etüdü maktuen………………………………...

     145,00  TL

2.8-Toprak döküm yeri gösterme m3‘ü………………………...

2.9-Zemin açma ve toprak hafriyat harcı……………………….

20,00  TL

0,60  TL

2.10-Yol kotu tespiti  ( inşaat m‘si)…………………………...

0,90  TL

2.11-İşgaliye harcı (gün/ m)…………………………………..

0,55  TL

       2.12-Yapı Ruhsatı İçin Özel İletişim ücreti Maktuen………….

       2.13-Yapı Kullanma İzin Harcı m2…………………………..

 

65,00  TL

1,65  TL

3-KAT İRTİFAKI VE MÜLKİYET KURULMASI

 

3.1-Her mesken için maktuen…………………………………..

115,00  TL

3.2-Her bağımsız iş yeri için……………………………………

115,00  TL

3.3-Tamamı tek bağımsız bölümlü yapılar için………………...

     150,00 TL

3.4-Her fotoğraf tasdiki için……………………………………

50,00 TL

 

 

4-KANAL KATILIM ÜCRETİ

       4.1-Kanal m2 için……………………………………………….

 

2,20  TL

4.2-Konutlarda her daire başına………………………………...

550,00  TL

4.2-İş yerlerinde her iş yeri için………………………………...

750,00  TL

4.3-Çimento dolum tesislerinden……………………………….

7.000,00  TL

4.4-Otellerden…………………………………………………..

8.000,00  TL

       Otellerden her WC için bu ücrete ilave……………………

300,00  TL

4.5-Eğlence yerleri – Restaurantlar…………………………….

8.000,00  TL

                           her WC için bu ücrete ilave…………………..

300,00  TL

4.6-Benzin istasyonlarından……………………………………

8.000,00  TL

4.7-Mıcır ve asfalt üretim tesislerinden………………………...

8.000,00  TL

4.8-Sanayilerden- Fabrikalardan………………………………..

25.000,00  TL

4.9-Mevcut ya da yeni yapılacak siteler içerisinde özel havuzların atık sularının,Beldemiz altyapı tesisi olan kanalizasyon sistemine bağlanabilmesi için alt yapı katılım ücretinin havuz hacmi üzerinden hesaplanarak   alınır               

                                                                             m3 birim fiyat.

 

 

 

 

65,00TL

 

 

5-İMAR PLANI ve TADİLATLARLA ALINACAK ÜCRETLER

 

5.1-İmar Planı tadilatı parsel m‘si……………………………..

5,00 TL

5.2-Mevzi İmar Planı yaptırma m‘si…………………………..

6,00 TL

 

 

6-YOL KATILIM ÜCRETİ

 

    (Bina İnşaat Ruhsatı aşamasında)

 

6.1-Stabilize yol katılım ücreti  m2……………………………..

22,00 TL

6.2-Asfalt yol kaplama ücreti  m2………………………………

52,00 TL

6.3-Parke taşı yol kaplama  ücreti  m2………………………….

47,00 TL

6.4-Bordür mt…………………………………………………..

 

      18,00 TL

7-YOL TAHRİP BEDELİ

 

7.1-Parke yollar için m2………………………………………..

     125,00 TL

7.2-Beton yollar için m2………………………………………..

210,00 TL

7.3-Asfalt yollar için m2………………………………………..

275,00 TL

7.4-Bordür tahribi………………………………………………

110,00 TL

7.5-Çini ve parke kaplı tretuar  tahribi için m2…………………

      125,00 TL

7.6-Stabilize yol tahribatı………………………………………

 

 110,00 TL

8- İMAR İLE İLGİLİ HARÇLAR

       8.1- İlk Parselasyon harcı  (beher m2 için)……………………..

       8.2- İfraz ve tevhid harcı   (beher m2 için)……………………..

 

0,15  TL

0,15  TL

 

9-FEN ELEMANI KAYIT ÜCRETİ

 

9.1-İlk kayıt yaptırma…………………………………………...

310,00 TL

9.2-Yıllık kayıt yenileme……………………………………….

190,00 TL

10-Ekspertiz Raporu…………………………………………………

110,00 TL

11-Her türlü harita ve plan kopyası………………………………….

110,00 TL

12-Her türlü harita ve plan CD kopya……………………………….

210,00 TL

13-Karayolları Geçiş İzin Belgesi…………………………………...

550,00 TL

14-İş makinası ( Beko kazıyıcı saatlik çalışma ücreti )……………..

      14.1- Belde içi Kamyon Nakliye ücreti sefer başına……………

      14.2- Kaytazdere-Taşköprü arası Kamyon Nakliye Ücr.Seferi…

130,00 TL

         100,00 TL

250,00 TL

15-Vidanjör çalışma ücreti

 

      Belde dışı ( Ayazma- Tokmak- Kavak)

 

15.1-Meskenlerden seferi………………………………………

100,00 TL

15.2-Ticarethanelerden seferi………………………………….

150,00 TL

15.3-Sanayi tesislerinden………………………………………

      175,00 TL

16-Yeni düzenlenen mezarlıkta mezar parsellerinin tahsisi amaçlı satış bedeli parsel başına(cenaze olduğu gün mezar yeri satışı yapılır,talep halinde satış sırasında 1 adet boş mezarda cenaze sahibine satılabilir)

 

 

500,00 TL

17-Hoparlör ilan ücreti her türlü duyurunun kelimesinden………….

1,00  TL

18-Nikah kıyma ücreti evlerde-salonda……………………………..

50,00 TL

19-Evlenme dosyası ücreti (Evlenme akdi ve evrakları tanzimi dahil)

20- Kır Düğün Salonu Kiralaması (4 saatlik)………………………

 

50,00 TL

 

500,00 TL

21-Fotokopi ücreti

 

21.1-A4…………………………………………………………..

0,50 TL

21.2-B4…………………………………………………………..

0,60 TL

21.3-A3…………………………………………………………..

0,75 TL

22-Ticari Durum belgesi……………………………………………

     500,00 TL

23-Teftiş defteri…………………………………………………….

50,00 TL

24-İş Yeri Açma Kayıt Suret Harcı

 

24.1-2.sınıf gayrisıhhi müesseseler………………………………

200,00 TL

24.2-2.sınıf sıhhi müesseseler……………………………………

150,00 TL

24.3-2. sınıf sıhhi müesseseler (içkili yerler)…………………….

    3.500,00 TL

24.4- 2.sınıf sıhhi müesseseler (canlı müzik yapılan içkili yerler)

15.000,00 TL

25.Gıda Sicil Belgesi……………………………………………….

  100,00 TL

26.Mesul Müdürlük Belgesi…………………………………………

27.Canlı Müzik İzin Belgesi

       27.1.İçkili Yerlerden …………………………………………...

       27.2.İçkisiz Yerlerden…………………………………………..

 100,00 TL

 

2.500,00  TL

500,00  TL


           

C-SU ÜCRETİ TARİFESİ           

 SU ÜCRETİ TARİFESİNİN;

a)      Meskenlerden ;

- 1 m3 su bedelinin                                        2,00TL+KDV

                Şantiyelerden;

1        m3 su bedelinin                                      5,00TL+KDV

b)      Ticarethanelerden;

       1 m3 su bedelinin                                         5,50TL+KDV

d)Aylık dönemde harcamaları 5 m3’ü geçmeyen fakir ve yardıma muhtaç ailelerden

  ücret alınmamasına,

e) Elektronik Kartlı Su Sayacı Aboneliği 01.06.2016 tarih ve 2016/35 sayılı Meclis

Kararımızla tüm abonelere zorunlu hale getirilmiştir. 

Elektronik Kartlı Su Sayaç Bedelinin;

         Peşin ödemelerde …………………       200,00 TL.

         Taksitli ödemelerde……………….        220,00 TL.  olarak uygulanmasına

 taksit sayısının 8(sekiz) olmasına ve eski depozitonun sayaç ücretinden düşülmesi,

 manyetik kartını kaybedenlerden 20,00 TL. yeni kart ücreti alınması

 kararlaştırılmıştır. 

      f)Su bağlama ücreti(Açma-kapama-her abone yapılışta)....................  30,00 TL+KDV

             g)Şebekelere katılım ücreti(ilk abone yapılırken bina sahibinden alınır)  120,00 TL+KDV           

 h)İzinsiz şebekeye bağlama yapılması ve su kullanılması halinde emsal uygulamasıyla

 kullandığı su ücreti alınır ve haklarında suç duyurusunda bulunularak  dava açılır.

              ı)Mühürlerin koparılması ve durumun bildirilmemesi halinde su ücreti dışında hakkında

                suç duyurusunda bulunularak  dava açılır.

 

            k) Genel Hükümler:

            - Bütün abonelerden yukarıdaki ücret alınır. Şebeke tamamlanmayan yerlerde ve ihtiyaç duyulan hallerde belediyemizin uygun göreceği durumlarda mevcut şebekeye göre belediyemiz hattı çekecek ve bundan dolayı abonelerden hat ücreti talep edilmeyecektir.

 

            -Abonelerin borçlarını ilan edilen ve kendilerine bildirilmesinden itibaren  1 ay içinde ödemek zorundadır. Bu sırada  borçlarını ödemeyen abonelerin sayaçları kapatılarak suları kesilir. Su kesilme tarihinden itibaren 2 ay içinde borçlarını ödemeyenlerin abonelikleri iptal edilir.Açtırma ücreti olarak ta ayrıca 30,00 TL+KDV alınır. Güvence paralarının yetersiz olması halinde fark için yasal tahsil yoluna gidilir.Abonelikleri iptal edilenler tekrar yeni abonelik işlemlerini yaptırarak ücretlerini ödemek zorundadır.

           

- İstiklal Madalyası verilmiş bulunanlara, vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair 5595 sayılı Kanun 10 Mart 2007 tarihli ve

26458 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olduğundan, belediyemizce tahakkuk ettirilecek su ücreti üzerinden 28/5/1986 tarihli ve 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında vatani hizmet tertibinden aylık bağlananlar ile malul gazi olarak aylık bağlanmış olanlar ve şehit dul ve yetimi sıfatıyla aylık veya gelir bağlanmış bulunanlara % 50 indirim uygulanır.

-Özürlü ve engelli vatandaşlarımıza su tarifesinde % 50 indirimli uygulanır.

-Su tahakkukları aylık yapılır.

-Gecikme zammı 6183 sayılı Amme Alacakları Kanununda belirtilen oranda alınır.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Karar Tarihi             : 16.11.2016

Karar Sayısı  :2016/56

Kararın Özü  :Sporculara Ödül Verilmesi.

Gündeme 10.madde olarakönerge ile alınan 12.Üniversitelerarası Dünya Güreş Şampiyonasında Ülkemizi temsil eden İlçemiz sporcuları Buse TOSUN’ un birinci, Derya BAYHAN ve Evin DEMİRHAN’ın da üçüncü olmaları nedeniyle, Ülkemizi uluslar arası yarışmalarda temsil ederek başarılı olan bu sporcuların 5393 Sayılı Belediye Kanunu’ nun 14/b maddesine göre ödüllendirilmesinin görüşülmesine geçildi.

Uluslar arası yarışmada ülkemizi temsil edip dereceye girerek birinci olan sporcunun bir yarım altın ile, üçüncü olan sporcularında 1’er çeyrek altın ile ödüllendirilmelerine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’ nun 14/b maddesi gereğince yapılan işaretle oylama sonunda oybirliğiyle karar verildi.

 

MECLİS BAŞKANI                                   KATİP ÜYE                                      KATİP ÜYE

Ali KANGAL                                              Musa GÜNAYDIN               Cihan Bahtiyar KONAR

Belediye Başkanı


DİĞER KARARLAR
 • 04 Ekim

  Meclis Kararları 2017/Ekim

  Meclis Kararları 2017/Ekim
  Konu Meclis Kararları 2017/Ekim
  Karar Tarihi 04/10/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Ekim
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 13 Eylül

  Meclis Kararları 2017/Eylül

  Meclis Kararları 2017/Eylül
  Konu Meclis Kararları 2017/Eylül
  Karar Tarihi 13/09/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Eylül
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 02 Ağustos

  Meclis Kararları 2017/Ağustos I-II

  Meclis Kararları 2017/Ağustos I-II
  Konu Meclis Kararları 2017/Ağustos I-II
  Karar Tarihi 02/08/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Ağustos I-II
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 07 Haziran

  Meclis Kararları 2017/Haziran

  Meclis Kararları 2017/Haziran
  Konu Meclis Kararları 2017/Haziran
  Karar Tarihi 07/06/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Haziran
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 03 Mayıs

  Meclis Kararları 2017/Mayıs

  Meclis Kararları 2017/Mayıs
  Konu Meclis Kararları 2017/Mayıs
  Karar Tarihi 03/05/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Mayıs
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 05 Nisan

  Meclis Kararları 2017/Nisan

  Meclis Kararları 2017/Nisan
  Konu Meclis Kararları 2017/Nisan
  Karar Tarihi 05/04/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Nisan
  Müdürlük / Birim
  KARAR DETAYI
 • 01 Mart

  Meclis Kararları 2017/Mart

  Meclis Kararları 2017/Mart
  Konu Meclis Kararları 2017/Mart
  Karar Tarihi 01/03/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Mart
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Şubat

  Meclis Kararları 2017/Şubat

  Meclis Kararları 2017/Şubat
  Konu Meclis Kararları 2017/Şubat
  Karar Tarihi 01/02/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Şubat
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 04 Ocak

  Meclis Kararları 2017/Ocak

  Meclis Kararları 2017/Ocak
  Konu Meclis Kararları 2017/Ocak
  Karar Tarihi 04/01/2017
  Karar No Meclis Kararları 2017/Ocak
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 07 Aralık

  Meclis Kararları 2016/Aralık

  Meclis Kararları 2016/Aralık
  Konu Meclis Kararları 2016/Aralık
  Karar Tarihi 07/12/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Aralık
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Kasım

  Meclis Kararları 2016/Kasım

  Meclis Kararları 2016/Kasım
  Konu Meclis Kararları 2016/Kasım
  Karar Tarihi 01/11/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Kasım
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Ekim

  Meclis Kararları 2016/Ekim

  Meclis Kararları 2016/Ekim
  Konu Meclis Kararları 2016/Ekim
  Karar Tarihi 01/10/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Ekim
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Eylül

  Meclis Kararları 2016/Eylül

  Meclis Kararları 2016/Eylül
  Konu Meclis Kararları 2016/Eylül
  Karar Tarihi 01/09/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Eylül
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Ağustos

  Meclis Kararları 2016/Ağustos

  Meclis Kararları 2016/Ağustos
  Konu Meclis Kararları 2016/Ağustos
  Karar Tarihi 01/08/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Ağustos
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Temmuz

  Meclis Kararları 2016/Temmuz

  Meclis Kararları 2016/Temmuz
  Konu Meclis Kararları 2016/Temmuz
  Karar Tarihi 01/07/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Temmuz
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Haziran

  Meclis Kararları 2016/Haziran

  Meclis Kararları 2016/Haziran
  Konu Meclis Kararları 2016/Haziran
  Karar Tarihi 01/06/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Haziran
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Mayıs

  Meclis Kararları 2016/Mayıs

  Meclis Kararları 2016/Mayıs
  Konu Meclis Kararları 2016/Mayıs
  Karar Tarihi 01/05/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Mayıs
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 04 Nisan

  Meclis Kararları 2016/Nisan

  Meclis Kararları 2016/Nisan
  Konu Meclis Kararları 2016/Nisan
  Karar Tarihi 04/04/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Nisan
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 03 Mart

  Meclis Kararları 2016/Mart

  Meclis Kararları 2016/Mart
  Konu Meclis Kararları 2016/Mart
  Karar Tarihi 03/03/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Mart
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 02 Şubat

  Meclis Kararları 2016/Şubat

  Meclis Kararları 2016/Şubat
  Konu Meclis Kararları 2016/Şubat
  Karar Tarihi 02/02/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Şubat
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Ocak

  Meclis Kararları 2016/Ocak

  Meclis Kararları 2016/Ocak
  Konu Meclis Kararları 2016/Ocak
  Karar Tarihi 01/01/2016
  Karar No Meclis Kararları 2016/Ocak
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Aralık

  Meclis Kararları 2015/Aralık

  Meclis Kararları 2015/Aralık
  Konu Meclis Kararları 2015/Aralık
  Karar Tarihi 01/12/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Aralık
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Kasım

  Meclis Kararları 2015/Kasım

  Meclis Kararları 2015/Kasım
  Konu Meclis Kararları 2015/Kasım
  Karar Tarihi 01/11/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Kasım
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Ekim

  Meclis Kararları 2015/Ekim

  Meclis Kararları 2015/Ekim
  Konu Meclis Kararları 2015/Ekim
  Karar Tarihi 01/10/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Ekim
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Eylül

  Meclis Kararları 2015/Eylül

  Meclis Kararları 2015/Eylül
  Konu Meclis Kararları 2015/Eylül
  Karar Tarihi 01/09/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Eylül
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Ağustos

  Meclis Kararları 2015/Ağustos

  Meclis Kararları 2015/Ağustos
  Konu Meclis Kararları 2015/Ağustos
  Karar Tarihi 01/08/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Ağustos
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Temmuz

  Meclis Kararları 2015/Temmuz

  Meclis Kararları 2015/Temmuz
  Konu Meclis Kararları 2015/Temmuz
  Karar Tarihi 01/07/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Temmuz
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Haziran

  Meclis Kararları 2015/Haziran

  Meclis Kararları 2015/Haziran
  Konu Meclis Kararları 2015/Haziran
  Karar Tarihi 01/06/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Haziran
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Mayıs

  Meclis Kararları 2015/Mayıs

  Meclis Kararları 2015/Mayıs
  Konu Meclis Kararları 2015/Mayıs
  Karar Tarihi 01/05/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Mayıs
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Nisan

  Meclis Kararları 2015/Nisan

  Meclis Kararları 2015/Nisan
  Konu Meclis Kararları 2015/Nisan
  Karar Tarihi 01/04/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Nisan
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Mart

  Meclis Kararları 2015/Mart

  Meclis Kararları 2015/Mart
  Konu Meclis Kararları 2015/Mart
  Karar Tarihi 01/03/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Mart
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Şubat

  Meclis Kararları 2015/Şubat

  Meclis Kararları 2015/Şubat
  Konu Meclis Kararları 2015/Şubat
  Karar Tarihi 01/02/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Şubat
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 01 Ocak

  Meclis Kararları 2015/Ocak

  Meclis Kararları 2015/Ocak
  Konu Meclis Kararları 2015/Ocak
  Karar Tarihi 01/01/2015
  Karar No Meclis Kararları 2015/Ocak
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Aralık

  Meclis Kararları 2014/Aralık

  Meclis Kararları 2014/Aralık
  Konu Meclis Kararları 2014/Aralık
  Karar Tarihi 06/12/2014
  Karar No Meclis Kararları 2014/Aralık
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Kasım

  Meclis Kararları 2014/Kasım

  Meclis Kararları 2014/Kasım
  Konu Meclis Kararları 2014/Kasım
  Karar Tarihi 06/11/2014
  Karar No Meclis Kararları 2014/Kasım
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 05 Ekim

  Meclis kararları 2014/Ekim

  Meclis kararları 2014/Ekim
  Konu Meclis kararları 2014/Ekim
  Karar Tarihi 05/10/2014
  Karar No Meclis kararları 2014/Ekim
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Eylül

  Meclis Kararları 2014/Eylül

  Meclis Kararları 2014/Eylül
  Konu Meclis Kararları 2014/Eylül
  Karar Tarihi 06/09/2014
  Karar No Meclis Kararları 2014/Eylül
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Ağustos

  Meclis Kararları 2014/Ağustos

  Meclis Kararları 2014/Ağustos
  Konu Meclis Kararları 2014/Ağustos
  Karar Tarihi 06/08/2014
  Karar No Meclis Kararları 2014/Ağustos
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Temmuz

  Meclis Kararları 2014/Temmuz

  Meclis Kararları 2014/Temmuz
  Konu Meclis Kararları 2014/Temmuz
  Karar Tarihi 06/07/2014
  Karar No Meclis Kararları 2014/Temmuz
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Haziran

  Meclis Kararları 2014/Haziran

  Meclis Kararları 2014/Haziran
  Konu Meclis Kararları 2014/Haziran
  Karar Tarihi 06/06/2014
  Karar No Meclis Kararları 2014/Haziran
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Mayıs

  Meclis kararları 2014/Mayıs

  Meclis kararları 2014/Mayıs
  Konu Meclis kararları 2014/Mayıs
  Karar Tarihi 06/05/2014
  Karar No Meclis kararları 2014/Mayıs
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
 • 06 Nisan

  Meclis Kararları 2014/Nisan

  Meclis Kararları 2014/Nisan
  Konu Meclis Kararları 2014/Nisan
  Karar Tarihi 06/04/2014
  Karar No Meclis Kararları 2014/Nisan
  Müdürlük / Birim Kaytazdere Belediyesi
  KARAR DETAYI
Copyrigt © 2017 Kaytazdere Belediyesi ®